free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

HOME

 

 

BREAKING NEWS

 

 

                        RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ASOCIAŢIEI PUBLICAŢIILOR LITERARE ŞI EDITURILOR DIN ROMÂNIA

        În anul 2010, Asociaţia a avut prevăzut un buget de venituri şi cheltuieli în valoare de 61.750 lei (anexa 1).
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel:

- TOTAL VENITURI REALIZATE :                                                                                                     61.837
1. Remuneraţie compensatorie potrivit protocolului încheiat şi                                               43.950
avizat de O.R.D.A.
2. Cotizaţii de la 12 membri (anexa 2) şi taxe înscriere                                                           2.407
3. Contribuţie Ministerul Culturii pentru premii „Gale APLER”                                               10.000
4. Venituri din direcţionarea impozitului                                                                                             34
5. Dobânzi bancare                                                                                                                                  2
6. Imprumut UER                                                                                                                            3.000
7. Sold la 01.01.2010                                                                                                                     2.444

- TOTAL CHELTUIELI REALIZATE                                                                                                58.631
1. Salarii – colaborări din care:                                                                                                     33.879
- salarii            = 12.340
- contract civil = 21.539
2. Cheltuieli gospodăreşti (telefon, internet, service):                                                            3.692
3. GALELE APLER, editia a XII-a:                                                                                              15.321
- premii                                                         = 10.000
- membri juriu                                              =   1.547
- tipărituri şi consumabile                             =     314
- transport                                                     =   3.460
4. Deplasari                                                                                                                                       2.267    
5. Alte cheltuieli (consumabile, tipărituri, comision bancar)                                               =       3.472
Sold la 31.12.2010 (diferenţa între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate) =                         3.206
din care:                          

  1. în bancă                                                                                            =   131
  2. în casă                                                                                              = 3.075

      Toate înregistrările contabile au avut la bază documente de venituri şi cheltuieli (ordine de plată, chitanţe, facturi, dispoziţii de încasare/plată) după care s-au întocmit notele contabile, balanţele de verificare şi bilanţul contabil ce va fi depus la Administraţia Financiara sector 1 în termenul prevăzut de lege.
În anul 2010 ,APLER a devenit partener în derularea unui proiect european al cărui titular este ADEPC, proiectul „Creşterea competitivităţii economice prin orientarea profesională, calificarea şi recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial”. Suma alocata pentru APLER în derularea acestui proiect a fost încasată printr-un subcont al APLER. Destinaţia acestor sume fiind una specială, nu au fost evidenţiate în contabilitatea APLER atât operaţiunile de încasare a sumelor, cât şi cele de justificare a acestora

Măsuri propuse de către comisia de cenzori:
a) Înregistrarea în contabilitatea APLER a sumelor cu destinaţie speciala primite şi justificate pentru derularea proiectului european „Creşterea competitivităţii economice prin orientarea profesională, calificarea şi recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial”.
Persoane răspunzătoare: preşedintele şi contabilul APLER.
Termen de ducere la îndeplinire: 30 iunie 2011.
Prezentul raport urmează a fi prezentat Adunării Generale a APLER .
Întocmit astăzi 26.05.2011.

Membrii comisiei :
NICOLAE CORLAT
CORNELIU ANTONIU
STERIAN VICOL